S
A
M
P
A
Ş
 
K
E
N
T
S
E
L
 
D
Ö
N
Ü
Ş
Ü
M
Yükleniyor...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ILICABAŞI MAHALLESİ

KENTSEL YENİLEME MERKEZİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi
Özlem Çerçioğlu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı
 
 SIKCA SORULAN SORULAR

1. Bu alan niçin afet riskli alan ilan edildi?

Afet riski altındaki riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak, sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturmak maksadıyla ilan edilmiştir. Riskli alanlar, zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlardır. Riskli alanlar Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.

2. Bu alan ne zaman Kentsel Dönüşüm alanı yapıldı?

Aydın İli Merkez İlçe Ilıcabaşı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2013/4576 karar sayısı üzerine, 6306 karar sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

3. Binalar kaç katlı olacak?

Kat yükseklikleri, hak sahiplerine verilecek bloklarında Zemin+5, Zemin+6 ve Zemin+7 katlı olacaktır. Zemin katlarında konut bulunmayacaktır.

4. Vatandaşlarımızın cebinden para çıkacak mı?

Bu projede öncelikli hedef vatandaşlarımızın cebinden herhangi bir para harcatmadan konutuna karşılık konut vermektir.

5. Dairelerin kirası ile geçinenlerin durumu ne olacak?

6306 sayılı kanuna göre yalnızca kendi mülkünde oturan hak sahipleri kira yardımı alabilmektedirler, dairesini kiraya vermiş olan hak sahipleri kira yardımı almayacaklardır.

6. Kiracılara kira yardımı yapılacak mı? Kira miktarı aylık kaç lira olacak?

Kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere 2 kira bedeli miktarında taşınma yardımı yapılır. 2018 yılı için 2 kira bedeline karşılık gelen taşınma yardımı 1660 TL’dir.

7. Sosyal doku değişecek mi?

Komşuluk ilişkileriniz ve mahalle kültürünüz değişmeyecek, sosyal doku korunacaktır.

8. Taşınma masrafları karşılanacak mı?

Yalnızca kiracılar bir defaya mahsus olmak üzere taşınma yardımı alacaklardır. Taşınma yardımı miktarı 6.sorunun cevabında açıklanmıştır.

9. Bina yapılıncaya kadar ödenecek kira yardımı karşılıksız mı olacak?

Kira yardımı karşılıksız olacaktır.

10. Arsa tapusu olanlar ne olacak?

Arsa payınız üzerinden hak sahibi olabilirsiniz. Arsanız üzerindeki bina ruhsatsız da olsa bu binanın enkaz bedeli hak sahibine verilecek yeni daire büyüklükleri belirlenirken dikkate alınmaktadır.

11. Muhatap belediye mi yoksa müteahhit mi olacak?

Yapılacak sözleşmeler doğrultusunda Belediye tüm proje sürecinden sorumlu olacaktır. Muhatap Aydın Büyükşehir Belediyesi’dir.

12. Vatandaşların evlerini yıkmak insan haklarına aykırı değil midir?

Yasanın özü, en önemli insan hakkı olan ‘yaşama hakkı’nı güvence altına almak olduğundan, insan haklarına aykırılık söz konusu olmadığı gibi, yasa ile yaşama hakkının teminine katkı sağlamaktadır. Yasa insanın ‘can’ hakkını ‘mal’ hakkından üstte tutmaktadır. Yapılan çalışmada hak sahipleri ile uzlaşma ön planda tutulmaktadır.

13. Gayrimenkul değer tespit çalışmaları nasıl yapılacak? Taşınmazın yönü, kat durumu, caddeye yakınlığı vb durumlar göz önünde bulundurulacak mı?

Değerlemede yapının tüm özellikleri (taşınmazın şerefiyesi, yönü, kat durumu, caddeye, okula, durağa yakınlığı) dikkate alınacaktır. Ayrıca binanın yeni ya da eski olma durumu da değerlendirilecektir.

14. “Ben burada yaşamak istemiyorum” diyene para verilecek mi?

Projeden nakit çıkış söz konusu değildir, ancak hak sahipleri yeni dairelerini aldıktan sonra satabilirler.

15. Biz istemesek de kentsel dönüşüme girecek miyiz?

Bakanlar Kurulu kararı ile bu bölge afet riskli alan ilan edildiğinden, bölgenin tamamı kentsel dönüşümdedir, projenin yapılabilmesi için alandaki mevcut mülkiyetlerin üçte iki çoğunluğunun projeyi kabul etmeleri gerekmektedir. Üçte iki çoğunluk sağlandıktan sonra kalan üçte bir mülkiyet bakanlıkça projeyi kabul eden hak sahiplerine açık arttırma yolu ile satılabilmekte veya kamulaştırılabilmektedir.

16. İnternet siteniz var mı? Konuyla ilgili bilgilendirme nasıl yapılacak?

İnternet sitemiz üzerinden proje ile ilgili bilgilere bu site aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Afiş, Broşür ve İlanlar ile bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bunun için kentsel dönüşüme özel telefon hattı oluşturulmuştur. Her türlü sorularınız için bize 0256 231 18 35 numaralı telefondan ve kentseldonusum@aydin.bel.tr mail adresinden ulaşabilirsiniz.

Neler Yaptık?

PR HALKLA İLİŞKİLER

Proje alanını tanıtıcı el broşürü, afiş hazırlanarak alan içinde dağıtılmıştır. Proje ofisinde vatandaşı bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.


GAYRİMENKUL MEVCUT DURUM TESPİTİ

Yapılan saha çalışmaları neticesinde 209 adet bina ve 507 bağımsız bölümde taşınmaz bilgileri tespit edilmiştir. Bu kapsamda;

• Bina ve Bağımsız birim adres bilgileri,

• Bina kat adedi, daire sayısı,

• Bağımsız birim kullanım şekillerinin tespiti,

• Bağımsız birim kullanıcılarının tespiti (mülk sahibi, kiracı,… vb.),

• Bağımsız birim ve eklentilerinin mülkiyet ve hak sahibi tespit/eşleştirilmelerinin yapılması,

• Bağımsız birim kullanıcısına ait iletişim bilgileri (adı, soyadı, telefon, email,… vb.),

• Her bir binanın dijital olarak en az iki cepheden fotoğrafları,

• Alanda bulunan tüm yapı ve eklentilerinin her bir bağımsız bölümüne ait yapı ve ağaçlara ilişkin tespitlerin yapılması,

• Bağımsız birim ve eklentinin yaş, cins, aşınma oranı, kat adedi, bulunduğu kat, kullanım amacı bilgilerinin tespit edilerek yapı öz nitelik bilgilerinin elde edilmesi,

• Her bir bağımsız birim ve binanın brüt inşaat alan hesapları,

• Hazırlanacak gayrimenkul mevcut durum tespit formuna uygun olarak, taşınmazın değerini etkileyecek yapı özellikleri tespit edilmiştir.


HALİHAZIR ÖLÇÜMLERİ VE PLANKOTE

Proje alanının halihazır haritası tekrar yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Onay Tarihi 08.07.2014 dür.

209 adet binanın taban alanları , çekme ve çıkmaları ile eklenti ,duvar ölçüleri ile ağaç tespitleri yapılmıştır. Ada-Bina ölçü krokileri üretilmiş , her katın ayrı ayrı ölçülendirilmesi yapılmıştır. Plankote işi bu süreç içinde tamamlanmıştır.


HANEHALKI VE SANAYİ/TİCARET ANKETLERİ

Kentsel Dönüşüm alanındaki Mülkiyetlerin yasal durumlarını tespit etmek amacıyla , İmar Arşiv çalışması yapılmış olup 104 parselin imar dosyaları incelenmiştir.


TAŞINMAZ YAPI İZİN BİLGİ VE BELGELERİ

Kentsel Dönüşüm alanındaki Mülkiyetlerin yasal durumlarını tespit etmek amacıyla , İmar Arşiv çalışması yapılmış olup 982 parselin imar dosyaları incelenmiştir.


MÜLKİYET VE HAK SAHİPLİİĞİ BİLGİLERİ

Tapu bilgileri Tapu Müdürlüğü’nden alınmıştır. Belediye sistemi ile entegre edilmiştir.


ANALİTİK ETÜT ÇALIŞMALARI

Plana Konu Analitik Etüd Çalışmaları ‘’Amaç ve Yöntem, Planlama Alanına İlişkin Araştırmalar; Planlama alanının Cografi Konumu ve Yakın Çevre İlişkileri, Fiziki ve Doğal veriler; İklim ve bitki Örtüsü, Doğal Kaynaklar, Ulaşım ve Altyapı Verileri, Doğal Afet Verileri, Tarihi, Demografik ve Sosyo-Ekonomik Veriler, Jeolojik-Jeoteknik-Jeofizik Etüt Verileri, Mevcut Durum Analizleri, Gayrimenkul Değerleme Çalışmaları, Planlama Alanına İlişkin Mer’i Plan Kararları, Gelişme Eğilimleri Sorunlar Potansiyeller “ başlıkları altında araştırma, analiz ve rapor düzenlemiştir.


JEOLOJİK VE JEOTEKNİK RAPOR

Proje sahasında 2014 yılı Şubat ayında “Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu” hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayına sunulmuştur.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Söz konusu Kentsel Dönüşüm alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 25.3.2013 tarihli ve 1317 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 03.04.2013 tarihinde riskli alan ilan edilmiş, 02.05.2013 tarih ve 28635 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.


Riskli Alan ilanı sonrası tüm kentsel dönüşüm işlerini yürütebilmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetki alınmış projelendirme çalışmaları tamamlanarak, Ocak 2014 tarihi itibari ile Proje ofisimizi hizmete açarak çalışmalara başlanmıştır. Proje çalışmaları Kentsel Tasarım ve İmar Planlarının Bakanlık tarafından kontrolü aşamasındadır. Projenin Bakanlık'ça onaylanması sonrasında hak sahipleri ile müzakere görüşmelerine başlanacaktır.

Projenin Amacı

Ilıcabaşı mahallesinde yapılan kentsel dönüşüm projesi ile amaç; doğru şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına göre planlanmış; alt yapı sistemlerinin iyi şekilde düzenlendiği, yeterli sosyal donatı alanlarına sahip, yaşam seviyesinin iyileştirildiği kentsel mekanlar yaratmaktır.


Bu amaç doğrultusunda, proje alanında bulunan kendilerine özgü dinamikleri, ve genellikle kolektif yaşam şeklini benimseyen roman vatandaşların, planlanması düşünülen yeni kentde adaptasyon sağlamakta güçlük çekecekleri ve geçimlerini sağladıkları çeşitli el sanatları ve kültürel faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri uygun olanakları bulamayacaklarından dolayı Aydın Merkez mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Kocagür köyünde bulunan rezerv alanına taşınarak, projenin maliyeti mevcut projeden finanse edilecektir. Göçmen bloklarında yaşayan vatandaşlar projeden hak sahibi yapılacaktır.


Sürekli devam eden peyzaj alanlarıyla; daire önlerinde konumlanan su öğeleri, peyzajla uyumlu tasarlanmış sosyal tesis, yarı geçirgen örtüyle çevrilmiş açık havuz alanlarıyla aile yaşamını desteklemesi planlanmıştır. Ticari üniteler İzmir-Denizli yolunda cephe almasına çalışılmıştır. Yol cephesinde planlanan açık otopark alanlarıyla, park alanları ve ibadet alanıyla birlikte bölgenin çekim merkezi olarak öne çıkması planlanmıştır.


Projenin Mevcut Durumu

Aydın İli Merkez İlçesi Ilıcabaşı mahallesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 25.3.2013 tarihli ve 1317 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 03.04.2013 tarihinde riskli alan ilan edilmiş, 02.05.2013 tarih ve 28635 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yaklaşık 8,5 ha. büyüklüğe sahip proje alanı,104 parsel, 209 adet yapı, 507 adet bağımsız birim içerisinde 1335 kişiden oluşmaktadır. Proje alanında ağırlıklı olarak konut kullanımı mevcuttur. Konutlar proje alanının %63’ünu oluşturmaktadır.


Parsellerin mülkiyet dağılımı; özel mülkiyete konu parseller, Hazine parselleri, Belediye parselleri, Özel İdare parseli, özel ve Belediye hisseli parseller, özel ve Hazine hisseli parseller ile Belediye ve Türk Diyanet Vakfının hisseli olduğu parseller şeklindedir. Proje alanı mülkiyet durumu açısından incelendiğinde, şahıs arazilerinin yoğunlukta olduğu görülmektedir.


Proje alanı sosyo-ekonomik açıdan incelendiğinde; alan içerisinde yapılan anket çalışmaları neticesinde eğitim oranının ve okuma-yazma oranının düşük olduğu, işsizlik oranınn yüksek olduğu, çalışan nüfusun genelde atık toplayıcılığı, sepetçilik imalatı ve satışı, toprak testi ürünleri satışı gibi işlerde çalıştığı tespit edilmiştir.


Ilıcabaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanında mevcut durumda iki farklı fiziki bölge olduğu tespit edilmiştir. 1. bölge olarak adlandırılan alan az katlı, genellikle kaçak yapılaşmaların ve gecekonduların bulunduğu, aynı mülkiyet üzerinde birden fazla yapı ile ortak (çoklu) hanelerin yer aldığı, genellikle dış mekân kullanımının yoğun olduğu bölgedir. 2. Bölge olarak adlandırılan alan, dönemin İmar ve İskan Bakanlığı tarafından yaklaşık 35 yıl önce yapılan 260 dairelik 26 bloktan oluşan 5 katlı göçmen bloklarından oluşan, kat mülkiyeti ve kat irtifakı bulunan ve genellikle her hanede tek bir ailenin yaşadığı alandır.


Proje Alanı zayıf yönleri açısından;• Riskli alan ilan edilen Ilıcabaşı mahallesinin mevcut yapılaşma yönünden incelendiğinde yapı yaşlarının fazla oluşu bu nedenle yapı kalitesinin ve depreme dayanıklılığının çok düşük olması,
• Proje alanı, ekonomik anlamda düşük gelirli vatandaşların yoğunlukta ve, işsizliğin çok yüksek olduğu bu nedenle sosyal yapıda bozulmaların ve suç oranında artışların görülmesi,
• Uyuşturucu madde kullanımı ve satışının olması,
• Mevcut altyapısı acil durumlarda yetersiz mahalle içi yolların bulunması,
• Mahalle ölçeğinde spor ve park alanlarının yetersiz olması.
• Sosyal- kültürel mekânların planlama alanı sınırlarında yeterli seviyede olmaması
• Planlama alanı genelinde aktif yeşil alanların yetersiz ve standartlarının düşük olması

Proje alanı güçlü yönleri;• Proje alanı merkezi ve erişimleri yüksek konumda yer almaktadırlar.
• Proje Alanı Adnan Menderes Üniversitesine yaklaşık 1,5 km mesafededir. Üniversite alanlarının planlama alanı ve çevresine çekeceği genç nüfus potansiyeli önemlidir.
• Proje Alanı yakın çevresinde ASTİM OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Gıda Çarşısı yer almaktadır.
• Proje Alanının yaklaşık 4 km güneydoğusunda Çıldır Havalimanı yer almaktadır.
• Proje Alanı Demiryolu Hattı ile İzmir – Denizli Karayolu arasında kalmakta olup, 4 km güneyinde İzmir Otobanı bağlantısı ve Muğla karayolu yer almaktadır.
• Proje Alanı MİA ‘ya yaklaşık 2 km mesafededir.
• Proje alanı yakın çevresinde büyük bir çekim gücüne sahip Aydın Forum Alışveriş Merkezi bulunmaktadır.
• Aydın Forum Alışveriş Merkezi batısında faaliyette bulunmayan Aydın’ın ilk fabrikası olarak kurulan Aydın Tekstil Alanı yer almaktadır. Bu alandaki binalar ve ağaçlar tescillidir. Mer’i Plan kararlarına göre bu alan Kültürpark ve Rekreasyon alanı olarak değerlendirilecek bu nedenle proje alanına büyük katkısı olacaktır.

Aydın İli’nin genel gelişme potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, toplum ihtiyacına karşılık vermek ve kalıcı çözüm üretebilmek amacıyla altyapı ve kentsel donatı alanlarının iyileştirilerek sosyo-ekonomik açıdan standartlarının yükseltilmesi gerektiği kaçınılmazıdr.


PROJE OFİSİ

Proje ofisi kurulmuş, tefrişatı tamamlanmış, teknik kadro oluşturulmuştur. 7 aydır Hizmet vermektedir.

Kentsel Dönüşüm Uzmanları

Mimarlar

İnşaat Mühendisi

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Şehir Bölge Plancıları

Harita Mühendisleri

Avukat

Çevre Mühendisi

Sosyolog

Veri Operatörleri uzman kadrolarla çalışmalar devam etmektedir.

VATANDAŞ GÖRÜŞMELERİ

Proje ofisinde 200'den fazla vatandaşla yüz yüze görüşmeler yapılarak proje hakkında bilgiler verilmişi, iletişim bilgileri alınmıştır.

Başkanın Mesajı

Değerli Ilıcabaşı Mahallemizin değerli sakinleri,

 

Mahallemizdeki Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ekiplerimiz ve bizzat ben sizleri ziyaret edip projeyi tüm ayrıntılarıyla sizlerle paylaşacağız. Sizleri çoluk çocuğunuzla sokakta bırakmayız. Hiç birinizin gözü arkada kalmasın. Kentsel dönüşüm çalışmalarının ardından çok daha sağlıklı, sağlam modern evlerde ve çevre düzenlemesi, peyzajı yapılmış bir mahallede yaşayacaksınız.


Bu projenin her aşamasında sizleri bilgilendirip konuları en ince ayrıtısına kadar sizlerle paylaşacağız.”
Özlem Çerçioğlu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı

Bize Ulaşın

Lütfen aşağıdaki formu doldurarak bize iletin
Adres

Kentsel Dönüşüm Ofisi eski Aydın Sanayi Odası

Telefon

+90 256 231 18 35